زندگی ما را جزئیات هدر می دهند... ساده کنید، ساده کنید.

Our life is frittered away by detail... Simplify, simplify. - Henry David Thoreau