مردم هر چه کمتر بدانند، بر دانش خود بیشتر لجاجت می‌کنند.

The less people know, the more stubbornly they know it. - Osho