فکر این که باید کسی بشوید را رها کنید، زیرا همین حالا هم شاهکار هستید. بیش از این بهبود و پیشرفت نمی‌توان کرد. تنها باید به این نکته برسید، باید دریابید، باید پی ببرید.

Drop the idea of becoming someone, because you are already a masterpiece. You cannot be improved. You have only to come to it, to know it, to realize it. - Osho