و آنان که موسیقی را نمی‌توانستند شنید آنان که گرم پایکوبی بودند را دیوانه پنداشتند.

And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. - Friedrich Nietzche