هدف بهتری برای زندگی نمی‌شناسم جز مردن در مسیر نیل به آنچه بزرگ است و آنچه محال است.

I know of no better life purpose than to perish in attempting the great and the impossible. - Friedrich Nietzche