مهرآمیزترین واژه در تمام دنیا واژه‌ی نامهربانه‌ای است که به زبان نیاید.

The kindest word in all the world is the unkind word, unsaid. - Anonymous