..."سنیاسین"...موجودی تنها، پرسه‌زن، بی‌نهایت شادمان در تنهایی‌اش. اگر کسی کنارش راه بیاید خوب است، نیک است. اگر کسی برود باز هم خوب است، نیک است. هرگز برای کسی نمی‌ایستد، و هرگز به پشت سر نمی‌نگرد. او به تنهایی کامل است.

…a “sannyasin”…a solitary being, a wanderer, absolutely happy in his aloneness. If somebody walks by his side it is okay, it is good. If somebody leaves it is also okay, it is good. He never waits for anybody, and he never looks back. Alone, he is whole. - Osho