از شکست نترس... وقتی برای انجام کارهای بزرگ تلاش ‌کنی، شکست هم چیز شکوهمندی است.

Don't fear failure... In great attempts it is glorious even to fail. - Bruce Lee