بسیاری از شکست‌خوردگان زندگی کسانی هستند که هنگام تسلیم شدن متوجه نبودند که تا چه اندازه به موفقیت نزدیکند.

Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. - Thomas A. Edison