اگر خواهان موفقیت هستید، آن را هدف خود قرار ندهید؛ فقط چیزی که دوست دارید و به آن باور دارید را انجام بدهید؛ موفقیت خودش خواهد آمد.

Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally. - David Frost