در زندگی هیچ مهر ورزیدنی نمی تواند زودهنگام باشد، چرا که هرگز نمی دانی چقدر زود دیر می شود.

In life, you can never do a kindness too soon because you never know how soon it will be too late. - Ralph Waldo Emerson