به نظرم هر فردی هویت و زیبایی خودش را دارد. در حقیقت هر کسی که متفاوت باشد زیباست. اگر همه ما شبیه هم بودیم، دنیا کسل کننده می‌شد.

I think every person has their own identity and beauty. Everyone being different is what is really beautiful. If we were all the same, it would be boring. - Tila Tequila