آدم‌ها اصولاً دو دسته‌اند، آدم‌هایی که کارها را انجام می‌دهند و آدم‌هایی که ادعا می‌کنند کارها را انجام داده‌اند. دسته اول دور و برشان خلوت‌تر است.

There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded. - Mark Twain