همه‌ی قانون‌های کلی اشتباهند، از جمله همین قانون.

All generalizations are false, including this one. - Mark Twain