وقتی عدسی تخیل‌ات روی نقطه کانونی تنظیم نباشد، نمی‌توانی به چشمانت تکیه کنی.

You can't depend on your eyes when your imagination is out of focus. - Mark Twain