جوهر پدیده‌های نوآورانه، بدیع بودن آنهاست؛ همین است که هیچ معیاری برای سنجش آنها نداریم.

The very essence of the creative is its novelty, and hence we have no standard by which to judge it. - Carl Rogers