ارزش خلاقیت به تازگی نیست؛ به صمیمیت است.

The merit of originality is not novelty; it is sincerity. - Thomas Carlyle