مهربانی‌های کوچکِ روزمره در کوره‌راه‌های کم آمد و شد اثرِ اعمالِ طمع‌آلودی که در کانون توجه هستند را خنثی می‌کنند، بلکه موثرتر نیز هستند.  

The everyday kindness of the back roads more than makes up for the acts of greed in the headlines. - Charles Kuralt