اندیشه نمی‌تواند بر ترس غلبه کند اما عمل می‌تواند.

Thinking will not overcome fear but action will. - W. Clement Stone