همه احساسات زیبای جهان به اندازه یک کار زیبا ارزش ندارند.

All the beautiful sentiments in the world weigh less than a single lovely action. - James Russell Lowell