بزرگ‌ترین فاتح کسی است که بدون ضربه بر دشمن پیروز شود.

The greatest conquerer is he who overcomes the enemy without a blow. - Chinese Proverb