کسی که به دنبال گرفتن انتقام است، باید دو گور بکند.

 The one who pursues revenge should dig two graves. - Chinese Proverb