کسی که رویاهایش را حقیقت بپندارد، تمام عمرش را در خواب می‌گذراند.

To believe in one's dreams is to spend all of one's life asleep. - Chinese Proverb