می‌توانیم مالک همه سرمایه‌ها و ظرفیت‌های فناورانه باشیم ... اما تا وقتی زبانمان نابسنده و ناقص باشد، دیدگاهمان نامشخص می‌ماند و تفکر و احساسمان ادامه‌ی همان چرخه قدیمی خواهد بود؛ شاید روشمان «انقلابی» باشد اما تحول‌آفرین نیست.

We might possess every technological resource . . . but if our language is inadequate, our vision remains formless, our thinking and feeling are still running in the old cycles, our process may be "revolutionary" but not transformative. - Adrienne Rich quote