بدا به حال شاگردی که از استادش پیشی نگیرد.

Poor is the pupil that does not surpass his master. - Leonardo da Vinci