هنر پیشرفت، عبارت است از حفظ نظم در بحبوحه‌ی تغییر و حفظ تغییر در بحبوحه‌ی نظم.

The art of progress is to preserve order amid change, and to preserve change amid order. - Alfred North Whitehead