یک گل سرخ گلستان من می تواند باشد... یک دوست، دنیای من.

A single rose can be my garden... a single friend, my world. - Leo Buscaglia