هستند جنایت‌هایی که از کتاب‌سوزی هم بدترند. یکی از این جنایت‌ها، کتاب نخواندن است.

There are worse crimes than burning books. One of them is not reading them. - Joseph Brodsky