برای حسادت، هیچ چیز ترسناک‌تر از خنده نیست.

To jealousy, nothing is more frightful than laughter. - Françoise Sagan