تا وقتی واقعاً به چیزی احتیاج نداشته باشی، هرگز نمی‌توانی به اندازه کافی از آن چیز به دست بیاوری.

You can never get enough of what you don’t really need. - Eric Hoffer