همان‌طور که هیچ یک از سودهای دنیوی بدون زیان نیستند، هیچ یک از زیان‌های دنیوی هم بدون سود نیستند.

As there is no worldly gain without some loss so there is no worldly loss without some gain. - Quarius