ناآگاهی از کارهایی که در گذشته انجام گرفته یعنی درجا زدنِ ابدی در کودکی. اگر از زحمت‌های اعصار گذشته بهره گرفته نشود، دنیا به لحاظ آگاهی باید همیشه در دوره‌ی نوزادی بماند.

Not to know what has been transacted in former times is to be always a child. If no use is made of the labors of past ages, the world must remain always in the infancy of knowledge. - Marcus T. Cicero