زندگی شگفتی بزرگی است. از کجا معلوم که مرگ شگفتی بزرگ‌تری نباشد؟

Life is a great surprise. I don't see why death should not be an even greater one. - Vladimir Nabokov