هر که هستید، تنها وظیفه‌ی شما در زندگی این است که با خودتان صادق باشید.

Your only obligation in any lifetime is to be true to yourself. - Richard Bach