انسان همان چیزی است که تمام روز به آن می‌اندیشد.

A man's what he thinks about all day long. - Ralph Waldo Emerson