آن که دوست همه است، دوست هیچ کس نیست.

A friend to all is a friend to none. - Aristotle