بدبین کیست؟ کسی که از هزینه‌ی تک تک چیزها خبر دارد، اما ارزش هیچ چیز را نمی‌داند.

What is a cynic? A man who knows the price of everything, and the value of nothing. - Oscar Wilde