قلب شکسته می‌آموزد که دوباره دوست بدارد، این بار با تک تک ذره‌ها.

A broken heart learns to love again with every fragment. - Beryl Dov