مهمانیِ پر سر و صدا همان مهمانی‌ای است که شما به آن دعوت نشده‌اید.

A noisy party is the one you're not invited to. - Beryl Dov