تجزیه و تحلیل یک چیز خود آن چیز نیست.

The analysis of the thing is not the thing itself. - Aaron Allston