کشتی در بندرگاه از خطر ایمن است، اما کشتی‌ها برای این کار ساخته نشده‌اند.

A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. - John A. Shedd, Salt from My Attic (1928)