با آن رو به رو شدن، همواره با آن رو به رو شدن، راهِ گذر همین است.

Facing it, always facing it, that's the way to get through. Face it. - Joseph Conrad