کتابی که هزار انسان متفاوت آن را خوانده‌اند هزار کتاب متفاوت است.

A book read by a thousand different people is a thousand different books. - Andrei Tarkovsky