واژه هایی که به روان آدمی روشنی می بخشند از گوهر گرانبهاترند.  

The words that enlighten the soul are more precious than jewels. - Hazrat Inayat Khan