شاید تمام آنچه ما می‌توانیم انجام بدهیم این است که امیدوار باشیم در نهایت به افسوس‌های صحیح برسیم.

Maybe all one can do is hope to end up with the right regrets. - Arthur Miller