هر چیزی در جهان، از جمله دروغ، در خدمت حقیقت است. سایه‌ها هرگز آتش را خاموش نمی‌کنند.

Everything in the world, including lie, serves the truth. Shadows never extinguish the fire. - Franz Kafka