آنها که نمی‌خواهند از چیزی تقلید کنند، چیزی هم تولید نمی‌کنند.

Those who do not want to imitate anything, produce nothing. - Salvador Dali