تنها یک سفر وجود دارد و آن سفر به درون است.

The only journey is the one within. - Rainer Maria Rilke