هدف، آفرینشِ هنر نیست. هدف، بودن در حالِ شگفتی است که ناگزیر به آفرینش هنر می‌انجامد.

The object isn’t to make art, it’s to be in that wonderful state which makes art inevitable. - Robert Henri