همه زیبایی‌هایی که هنوز در پیرامونت هستند را به یاد بیاور و سرخوش باش.  

Think of all the beauty still left around you and be happy. – Anne Frank